Femke Bootsma

UW PRIVACY AVG

AVG & Algemene voorwaardenOvereenkomst tot dienstverlening & betaling & privacyDe Care for Women specialisten beoefenen een praktijk als zelfstandige dienstverlener. Zij zijn lid van de Care for Women organisatie.

1.1 De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid, die van adviserende aard zijn, zullen ten allen tijde worden gesloten door de Care for Women specialiste vanuit haar vrije beroepsuitoefening.

1.2 Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie, een (e-mail)correspondentie of digitale reply vanuit de online agenda op de website van Care for Women (www.careforwomen.nl).

1.3 De gehanteerde tarieven zijn verkrijgbaar bij de Care for Women specialiste. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.Tarieven & betaling

2.1 Betaling per verkregen consult dient direct na afloop van de dienst contant te geschieden in de praktijk van de Care for Women specialiste, tenzij anders met de Care for Women specialiste is overeengekomen.

2.2 Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënte recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.

2.3 Indien de cliënte later dan 24 uur (één werkdag) van te voren de dienst annuleert, wordt deze dienst volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst kan zowel telefonisch met de betreffende Care for Women specialiste als via het online agendasysteem (www.careforwomen.nl) plaatsvinden.Aansprakelijkheid Care for Women specialiste

3.1 Aansprakelijkheid wordt slechts door de Care for Women specialiste in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaliter gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de Care for Women specialiste aansprakelijk is gesteld, doch in elk geval tot een maximum van € 1.500,-.

3.2 De Care for Women specialiste heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de Care for Women specialiste ten alle tijden in overleg met de cliënte gebeuren. De Care for Women specialiste is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

3.3 Op de rechtsverhouding tussen de Care for Women specialiste en de cliënte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.Aansprakelijkheid cliënteIndien cliënte één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens de Care for Women specialiste is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

Klachtenbemiddeling Uw feedback wordt met zorg ter harte genomen. Alle Care for Women specialisten hebben zich aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Hiermee voldoen zij aan de door de overheid ook ingestelde wetgeving. Het handelen van de Care for Women specialiste valt bovendien onder de klachtenregeling binnen de Care for Women organisatie. 

Heeft u klachten, dan kunt u een mail sturen naar info@careforwomen.nl. Wij nemen uw klacht dan in behandeling en stellen u op de hoogte van de uitkomst. Bent u het niet eens met onze uitspraak, dan heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie, www.degeschillencommissiezorg.nl .

Zij zullen uw klacht dan verder in behandeling nemen. Sommige Care for Women specialisten hebben zich bij een andere geschillencommissie aangesloten. Informatie hierover, kunt u verkrijgen bij uw eigen Care for Women specialiste.

Omdat het hier een wettelijke verplichting betreft, zijn alle Care for Women specialisten bij een commissie aangesloten en voldoen wij aan de wettelijke richtlijnen. Privacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend Care for Women specialist, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Als uw behandelend Care for Women specialist heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit betekent onder meer dat wij: Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek. Uw gegevens zijn dan naar u niet herleidbaar en versleuteld. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik, Care for Women of mijn administrateur, een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren.Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar: uw naam, adres en woonplaats – uw geboortedatum – de datum van de behandeling – een korte omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult.

Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen u en de Care for Women specialiste, met betrekking tot het gebruik van de diensten van Care for Women als omschreven in deze Voorwaarden en de overeenkomst en het gebruik van de website www.careforwomen.nl.

Door op de akkoord-button op het aanmeldscherm te drukken bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen voorwaarden door u als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden bent u niet gerechtigd de website en de online services te gebruiken.

Cliënte verklaart hierbij boven en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Care for Women en zijn van daar op te halen.

Scroll naar top